La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca ajudes econòmiques per a finançar obres de remodelació i construcció de locals de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2018. La partida pressupostària esta composta per un total de 750.000 euros. 500.000 euros per a remodelació i 250.000 per a obres de construcció. La partida pressupostària per a aquestes ajudes, segons Consellería, ha augmentat un 87% respecte a l’any anterior.

Aquestes ajudes estan destinades a finançar les obres de remodelació, ampliació, reforma i construcció de locals socials de les societats musicals. El local ha de pertànyer en propietat a l’entitat o estar cedit pel respectiu ajuntament i complir els requisits previstos en les bases reguladores. Només són despeses subvencionables aquelles que integren el pressupost d’execució material de l’obra.  La quantia individual d’aquestes subvencions serà del 80% del cost d’execució material de les obres seleccionades i no podrà superar els 64.000 euros per beneficiari.  No es podran sol·licitar aquestes ajudes per a obres de pressupost d’execució material superior a 80.000 euros ni per a obres que no es facen completament dins de l’any 2018.

Els sol·licitants són les societats musicals que, com a entitats privades sense ànim de lucre, tinguen entre els seus fins socials la difusió, promoció o divulgació i l’ensenyament de la música, i que facen activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: agrupacions instrumentals no professional (bandes o orquestres) i escoles de música o d’educands, gestionades de manera directa o a través d’agrupacions supramunicipals o que col·laboren de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental. Els interessats en aquestes ajudes poden presentar la corresponent sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana

457 Societats Musicals en la Comunidad Valenciana

Segons un estudi realitzat per la FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana), en la nostra autonomia hi ha un total de 1.686 agrupacions musicals dins del total de societats musicals: 1.075 bandes, 174 orquestres, 233 cors, 133 grups de cambra, 52 big bands i 19 grups de tabal i dolçaina. La Comunitat Valenciana té, de mitja, més de tres bandes per població.

La FSMCV agrupa a 547 societats musicals del total, amb 40.000 músics, 60.000 alumnes d’escoles de música i 200.000 socis, presents en el 90% dels municipis de més de 200 habitants. Els 40.000 músics de la Comunitat suposen el 50% d’Espanya. Per províncies, València, amb 266 municipis, compta amb 1.138 agrupacions; Alacant, amb 141, té 342 societats musicals, mentres que Castelló, amb 135 poblacions, presenta 206 formacions.